Reklama
PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA Drukuj

Marianna Janion

Pełny tekst

Omówiono główne czynniki ryzyka chorób naczyniowo-sercowych i współczesne poglądy na temat ich modyfikacji bądź eliminacji.

Wprowadzono pojęcie globalnego ryzyka jako równoczesnego niekorzystnego działania wielu różnych czynników. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę pierwotną pacjentów z grupy dużego ryzyka chorób serca. Przedstawiono na czym polega pierwotna profilaktyka w świetle najnowszych wyników badań i obowiązujących standardów.

 

Słowa kluczowe: profilaktyka pierwotna, układ krążenia, choroba niedokrwienna serca.

Main risk factors of coronary heart disease and the modern ways of their elimination or modification are discussed. The global risk as well as parallel coincidence of many risk factors is described. The authors focused on primary prevention in high risk patients. The newest guidelines and results of latest tests are presented.

Key words: primary prevention, circulation system, coronary heart disease.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]