Reklama
PRZEDKLINICZNE WSKAZÓWKI DO STOSOWANIA TERAPII DODANEJ W LEKOOPORNYCH NAPADACH PADACZKOWYCH Drukuj

Stanisław J. Czuczwar

Pełny tekst

Na bazie danych eksperymentalnych wyodrębniono kombinacje leków przeciwpadaczkowych, charakteryzujących się interakcjami synergistycznymi lub antagonistycznymi.

Synergizm w modelu uogólnionych napadów toniczno-klonicznych (i do pewnego stopnia częściowych) obserwowano dla kombinacji lamotrygina+topiramat (lub walproinian), lewetiracetam + karbamazepina (lub okskarbazepina i topiramat), tiagabina + gabapentyna oraz felbamat + topiramat. Z drugiej strony antagonizmem charakteryzowały się kombinacje lamotrygina + karbamazepina (lub okskarbazepina). W modelu napadów mioklonicznych synergizm stwierdzono dla łącznego stosowania felbamatu i fenobarbitalu a antagonizm dla felbamatu i walproinianu. W warunkach klinicznych w terapii dodanej powinny być testowane jedynie kombinacje leków przeciwpadaczkowych, które w badaniach eksperymentalnych charakteryzowały się synergizmem.

 

Słowa kluczowe: leki przeciwpadaczkowe, terapia dodana, synergizm, antagonizm.

A number of antiepileptic drug combinations (synergistic or antagonistic) has been selected from experimental studies. Synergy in a model of generalized tonic-clonic convulsions (and to a certain degree of partial seizures) has been found for lamotrigine + topiramate (or valproate), levetiracetam + carbamazepine (or oxcarbazepine and topiramate), tiagabine + gabapentin, and felbamate + topiramate. On the other hand, an antagonism has been observed for lomatrigine + carbamazepine (or oxcarbazepine). In a model of myoclonic seizures, a synergy has occurred between felbamate and phenobarital and an antagonism - between felbamate and valproate. Only favorable antiepileptic drug combinations should be tested in add-on trials.

Key words: antiepileptic drugs, add-on therapy, synergy, antagonism.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]