Reklama
SPOSTRZEGANIE WIĘZI RODZINNYCH PRZEZ DZIECI POCHODZĄCE Z RODZIN ALKOHOLOWYCH Drukuj

Martyna Głuszek-Osuch

Pełny tekst

W rodzinie alkoholowej dziecko wyrasta w negatywnej emocjonalnie i psychologicznie atmosferze, w której brak jest spójnego modelu wychowawczego i modelu zdrowych stosunków.

Panuje natomiast chaos, niepewność i zamęt. Problem alkoholowy w rodzinie wpływa na rozwój dziecka. Rodzina alkoholowa często nie zaspokaja podstawowych potrzeb emocjonalnych dzieci, a nawet potrzeb ekonomicznych i bytowych. Dziecko musi przystosować się do zmiennej atmosfery wychowawczej, podwójnych i niezrozumiałych komunikatów przekazywanych przez rodziców. Często to właśnie dziecko musi zaopiekować się rodzicami - przejąć obowiązki mężczyzny, czy wesprzeć matkę. Dziecko może również doświadczać przemocy ze strony alkoholika, w związku z tym rozwija się u niego poczucie krzywdy. Aby mniej cierpieć, stosuje mechanizmy obronne. Klimat domu alkoholowego wpływa więc na powstawanie specyficznych uczuć i relacji. W badaniu wzięło udział 20 dzieci, pochodzących z domów alkoholowych (ojciec alkoholik), w wieku 9-12 lat. Dzieci te uczęszczały do warszawskich świetlic socjoterapeutycznych. W badaniu wykorzystano Test Stosunków Rodzinnych oraz Rysunek Rodziny i wywiad. Celem badania było ukazanie obrazu więzi rodzinnych spostrzeganych przez dziecko i ich wpływu na osobowość dziecka z rodziny alkoholowej. Postawione w pracy hipotezy badawcze zostały w większości potwierdzone.

 

Słowa kluczowe: koalkoholizm, dziecko, więzi rodzinne, mechanizmy obronne, ezorganizacja osobowości.

In the alcoholic family the child grows in an emotionally and psychologically negative atmosphere, which lacks a cohesive model of upbringing and healthy relations. Chaos, uncertainty and confusion prevail. The alcohol problem in a family affects the child's development. The alcoholic family often does not satisfy the basic emotional or even well-being and economic needs of their children. The child must adjust to the changeable educational atmosphere of the home, double and incomprehensible communications given by parents. Frequently, this child must take care of his or her parents, take over the man's duties or support the mother. The child may also be subject to violence from an alcoholic, and therefore, he or she feels harm. In order to suffer less, the child uses defensive mechanisms. The climate of the alcoholic home affects the occurrence of specific emotions and relations. The investigation included 20 children from alcoholic homes (alcoholic father) aged 9-12 years. These children attended Warsaw therapeutic community centres. The Family Relations Test and the Family Image Test as well as an interview were used in the investigation. The aim of the investigation was to show a picture of family bonds perceived by the child and its effect on the personality of a child from an alcoholic family. The research hypotheses made in the investigation were mostly confirmed.

Key words: coalcoholism, child, family bonds, defensive mechanisms, personality disorganization.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]