Reklama
OCENA EPIDEMIOLOGICZNA I KLINICZNA NOWOTWORÓW GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH Drukuj

Stanisław Bień, Magdalena Ziółkowska, Bartłomiej Kamiński, Artur Klimas, Sławomir Okła, Sylwia Postuła, Stanisław Żyłka

Pełny tekst

W latach 2001-2005 w Dziale Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach diagnozowano i leczono 204 pacjentów z nowotworami gruczołów ślinowych.

Guzy nowotworowe zlokalizowane były w 78,4% w śliniankach przyusznych, w 11,8% śliniankach podżuchwowych i 9,8% w małych gruczołach ślinowych. W analizowanym materiale 69,6% stanowiły nowotwory niezłośliwe. Dominującymi guzami w tej grupie były gruczolak wielopostaciowy i guz Warthina. Do najczęstszych guzów złośliwych (30,4%) należały gruczolakorak, rak gruczołowato-torbielowaty i rak płaskonabłonkowy, przy czym odsetek guzów złośliwych w śliniance przyusznej wynosił 23,7%, w śliniance podżuchwowej 62,5%, a w małych gruczołach ślinowych 45,0%. Większość (73,8%) nabłonkowych nowotworów złośliwych dużych gruczołów ślinowych była rozpoznawana w wysokim stopniu zaawansowania klinicznego. Podstawową metodą terapii nowotworów niezłośliwych gruczołów ślinowych było leczenie operacyjne, a w przypadku nowotworów złośliwych leczenie operacyjne skojarzone z radioterapią.

 

Słowa kluczowe: nowotwory gruczołów ślinowych, epidemiologia, histopatologia, leczenie.

In the period from 2001 to 2005, in the Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, the Holy Cross Cancer Center in Kielce, 204 patients with salivary glands tumors were diagnosed and treated. In 78.4% tumors were localized in parotid glands; 11.8% in submandibulary glands and 9.8% in minor salivary glands. 69.6% tumors were diagnosed as benign, and dominant pathology in this group were pleomorphic adenoma and Warthin's tumor. The most common types of malignant tumors (30.4%) were adenocarcinoma, carcinoma adenoides cysticum and carcinoma planoepitheliale, and distribution of malignant tumors was 23.7% in parotid gland, 62.5% in submandibular gland, and 45.0% in minor salivary glands. Most of epithelial malignant tumors in major salivary glands were diagnosed in advanced clinical stage of the disease. The surgery was treatment of choice in therapy of benign tumors, and in malignant tumors - surgery with subsequent radiotherapy.

Key words: salivary glands neoplasms, epidemiology, pathology, treatment.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]