Reklama
UPADKI I URAZY WIEKU GERIATRYCZNEGO Drukuj

Pełny tekst

Monika Szpringer, Barbara Wybraniec-Lewicka, Grażyna Czerwiak, Maria Michalska, Jadwiga Krawczyńska

Starzenie się populacji związane jest z wieloma konsekwencjami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznym i politycznymi. Seniorzy znajdują się w grupie znaczących konsumentów świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej.

Działania zmniejszające ryzyko upadków są w wielu krajach traktowane priorytetowo. Prewencją obejmowane są osoby wykazujące zdefiniowane czynniki ryzyka urazów. Istotą skutecznej profilaktyki jest uświadomienie seniorom i ich opiekunom zagrożenia upadkiem i konieczności podejmowania indywidualnych środków zapobiegawczych. W pierwszej kolejności potrzeba zmodyfikować zagrożenia środowiskowe. Konieczny jest także instruktaż seniora w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego.
Z przeprowadzonych badań w wielu ośrodkach wynika, że istotne znaczenie w zmniejszeniu ryzyka upadków mają ćwiczenia fizyczne ukierunkowane na stabilizację równowagi, zwiększenie siły mięśniowej i koordynacji ruchowej.
Upadki w wieku geriatrycznym zaliczane są do tzw. wielkich problemów geriatrycznych. Wśród przyczyn upadków wyróżnia się czynniki zewnętrzne związane ze środowiskiem seniora oraz czynniki wewnętrzne wynikające z procesu starzenia się organizmu, istniejących chorób lub/ i ubocznych skutków farmakoterapii.
Celem niniejszej pracy była analiza czynników zagrożenia upadkami i urazami osób wieku geriatrycznego w aspekcie wczesnej prewencji w środowisku zamieszkania seniora.
Słowa kluczowe: upadki, wiek geriatryczny, czynniki zapobiegania upadkom.

The ageing process among the societies comprise a common problem of the present world. The population ageing is related to many social, psychological, economical and political implications. The seniors are in a group of significant customers of social services and medical benefits.
The actions, which aim is to decline the fall’s risk, have priority status in many countries. The prevention takes charge of people who have defined fall’s risk factors. To make eldery patients and their care taker aware of fall’s threat and aware of individual preventive measures it is the core of efficient prevention. The first step is to modify environmental threats. There is also a need to carry out teaching about everyday activity.
From the conducted research it follows, that the crucial meaning in the aspect of declining risk of falls have sport activities. This kind of activity should be diverted on keeping balance, increasing muscle power and movement coordination.
Falls in geriatric age are numbered to huge geriatric problems. Among the fall’s causes we can identify external and internal factors. The first one are connected with senior’s environment. The second ones stem form ageing process, existing diseases or/and pharmacotherapy side effects.
The aim of this article was the fall’s and injury’s threat analysis. The early prevention in the senior’s living environment was taken into
consideration.
Key words: falls, geriatric age, fall’s prevented factors.
 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]