Reklama
ZNACZENIE KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI W INTEGRACJI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ZE SPOŁECZEŃSTWEM Drukuj

Pełny tekst

 Elżbieta Kamusińska

 W Polsce, podobnie jak w wielu krajach świata, podejmowane są działania, których celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do rozwoju i udziału w życiu społecznym na równi ze sprawnymi obywatelami. Działania na rzecz integracji tej grupy osób prowadzone są w dwóch obszarach.

Jeden obszar, który jest skierowany bezpośrednio na osoby z ograniczoną sprawnością, obejmuje opiekę medyczną, leczenie indywidualne, profesjonalną pomoc (np. system rehabilitacji, pomocy społecznej). Druga płaszczyzna to działania dotyczące środowiska społecznego i fizycznego, w którym osoby niesprawne funkcjonują (np. pomoc w adaptacji mieszkań, dostępność komunikacji, urzędów, placówek kulturalnych, odpowiednie zatrudnienie).
Ukształtowany w Polsce model kompleksowej rehabilitacji zakłada uwzględnienie wszystkich rodzajów potrzeb osoby niepełnosprawnej w procesie rehabilitacyjnym. Postępowanie terapeutyczne łączy rehabilitację psychologiczną, medyczną, społeczną i zawodową. Podział ten ma znaczenie jedynie metodyczne, ponieważ w praktyce rehabilitacja jest procesem ciągłym, a poszczególne jej etapy nakładają się i uzupełniają. Dzięki założeniom wypracowanym przez Polską Szkołę Rehabilitacji, tj. powszechność, wczesne zapoczątkowanie, kompleksowość, ciągłość – rehabilitacja odgrywa istotną rolę w integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Słowa kluczowe: osoba niepełnosprawna, kompleksowa rehabilitacja, integracja.

Similarly to many other countries all over the world, in Poland some affords are made to improve disabled people conditions to enhance their personal development and increase their participation in the life of society to the level of participation of healthy citizens. To support the integration of the disabled actions are taken into two fields. The first one is aiming directly at disabled people and includes medical care, personal treatment and professional help such as the system of rehabilitation and social services. The second field includes all actions concerning the improvement of disabled people’s surroundings such as helping with house adjustment and access to public transport and institutions as well as to entertainment and employment.
The Polish model of complex rehabilitation considers all kinds of needs of a disabled person in the process of recovery. The full therapy process consists of psychological, medical, social and career rehabilitation. The division presented above is created only for methodological purposes as the rehabilitation process is continuous and its parts perfectly impose and complement themselves. The establishments which are elaborated by The Polish School of Rehabilitation play a very important role in the process of disable people integration with the society because of their universality, complexity, early initiation and continuity.
Key words: The disable person, complex rehabilitation, integration process.
 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]