Reklama
Opieka nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym w okresie połogu Drukuj

Pełny tekst 

Marzena Zydorek, Bogumiła Gawęda, Anna Michalik, Jolanta Olszewska, Agnieszka Czerwińska, Beata Frankowicz-Gasiul, Justyna Kamieńska, Jarosław Olszewski

Opieka nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym w okresie połogu

Medical care of mother and newly delivered infant by midwife in house environment

STRESZCZENIE 
Celem pracy jest przedstawienie zakresu opieki sprawowanej przez położną środowiskowo-rodzinną nad matką i noworodkiem w środowisku domowym. Zadaniem położnej jest aktywny udział w rozwiązywaniu zaistniałych problemów w okresie połogu, w sprawowaniu opieki nad noworodkiem i położnicą, edukacja położnicy i jej rodziny w zakresie pielęgnacji i opieki nad noworodkiem. Podczas wizyt patronażowych położna środowiskowo-rodzinna obserwuje rozwój noworodka i przebieg połogu u matki oraz zapobiega wystąpieniu możliwym powikłaniom.

Wykonuje co najmniej cztery lub więcej wizyty patronażowe w okresie połogu, w zależności od indywidualnych potrzeb położnicy i noworodka. Położna środowiskowo-rodzinna prowadzi dokumentację wizyt patronażowych, która w przebiegu opieki położniczej jest nośnikiem informacji i narzędziem komunikacji. Wizyty patronażowe wykonywane przez położną środowiskowo-rodzinną są nie tylko obserwacją przebiegu połogu u położnicy i rozwoju noworodka, ale również środowiska, w którym przebywa matka z nowo narodzonym dzieckiem. 
Słowa kluczowe: opieka, położna, noworodek.

 

SUMMARY 
The article contains description of medical care of mother and newly delivered infant by midwife in house environment. Active participation is the task for the midwife in solving arising problems of the period of the confinement as well as wielding maintenance of the new born baby and women in confinement, education of above and her family in the range of nurturing and care of infant. During visits midwife watches growth of the new born baby and course of the confinement and prevents occurrence for possible complications. The midwife executes at least four or more visits within a period of confinement. Those visits run in dependence on individual needs of mother and her baby. The midwife prepaces the documentation of visits that is the carrier of information in course of maternity maintenance and a tool of communication. Visits made by midwife are not only designed to observe the course of confinement and infant's growth but also the environment, in which the mother is stays. 
Key words: care, newborn, midwife.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]