Reklama
ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (NA PRZYKŁADZIE SZWECJI, WIELKIEJ BRYTANII, POLSKI I NIEMIEC) Drukuj

Pełny tekst 

Mirosława Skawińska

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (NA PRZYKŁADZIE SZWECJI, WIELKIEJ BRYTANII, POLSKI I NIEMIEC)

THE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF HEALTH CARE SYSTEMS IN CHOSEN EUROPEAN UNION COUNTRIES (EXAMPLE OF SWEDEN, GREAT BRITAIN, POLAND AND GERMANY)

STRESZCZENIE 
W państwach Unii Europejskiej wzrosło znaczenie ochrony zdrowia. Poziom edukacji zdrowotnej państw członkowskich jest coraz większy i ma na celu promowanie zdrowia jako najwyższej, pozamaterialnej wartości oraz uświadomienie obywatelom celowości profilaktyki zdrowia.

Artykuł składa się z pięciu części. Pierwsza obejmuje tematykę organizacji ochrony zdrowia, druga analizuje systemy opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Szwecji, ich transformację i główne źródła finansowania oraz rolę i zaangażowanie państwa w organizowanie podstawowej opieki zdrowotnej, trzecia charakteryzuje model opieki zdrowotnej w Polsce po reformie. Treścią czwartej są założenia niemieckiego systemu ochrony zdrowia. Natomiast w części piątej ukazano perspektywy wspólnej polityki zdrowotnej w zjednoczonej Europie. Celem artykułu jest ustalenie różnic i podobieństw w funkcjonowaniu danych systemów zdrowotnych. Utrzymanie życia ludzkiego jest w wielu przypadkach kwestią istniejącego postępu medycyny i techniki, ale praktycznie decydujące znaczenie mają ograniczenia ekonomiczne.

 


Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka zdrowia, system opieki zdrowotnej, Unia Europejska.

 

SUMMARY 
The European Countries attach great importance to the meaning of health care systems recently. The level of the health education in member states is getting higher and higher and its aim is to promote health as the most important, immaterial value as well as to make their citizens aware of the sense of purposefulness of health prophylaxis. The article contains four sections. The first one includes subject matter of health care organization. The second section is the analysis of organization, transformation, role, source of finances and involvement of the state in basic health care in Sweden and Great Britain. The content of the third one describes the model of Polish health care system after the transformation, while the fourth one presents a perspective of common health care policy in united Europe. The aim of this article is to establish differences and similarities in described health care systems. Although the preservation of the human life is in any case a question of existing medicine and technical progress, the practical determinant is economical retrenchment 
Keys words: health education, basic health care, health profilaxis, health care system, European Union.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]