Reklama
PRZYKŁADY EWOLUCJI ZJAWISKA ŚMIERCI Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W ASPEKCIE HISTORYCZNYM Drukuj

Pełny tekst 

Jerzy J. Supady

PRZYKŁADY EWOLUCJI ZJAWISKA ŚMIERCI Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W ASPEKCIE HISTORYCZNYM

THE EXAMPLES OF THE PHENOMENON OF DEATH DUE TO INFECTIOUS DISEASE IN HISTORICAL ASPECT

STRESZCZENIE 
Choroby zakaźne towarzyszyły ludzkości od zarania dziejów.

Świadczą o tym najstarsze źródła pisane, takie jak Biblia, eposy Homera - Iliada i Odyseja oraz przekazy pisarzy i historyków starożytnych, m.in. Herodota. W średniowieczu najwięcej zgonów powodowała dżuma, która ustąpiła z Europy w XVIII stuleciu, oraz trąd, poty angielskie i ospa prawdziwa. Przyniesiona z Ameryki przez marynarzy Kolumba kiła szerzyła się początkowo jako ostra choroba zakaźna. W XIX i XX wieku dominowała w Europie gruźlica, a także wystąpiły epidemie cholery i grypy. W latach 80. XX stulecia pojawiły się pierwsze przypadki AIDS.

 


Słowa kluczowe: historia medycyny, choroby zakaźne, śmierć.

SUMMARY 
The infectious diseases accompanied humanity from the dawn of history. The oldest written sources like the Bible, Homer's epic poems Odyssey and Iliad and other ancient writers and historians works confirm that. In the Middle Ages most deaths were caused by the Black Death that withdraw from Europe in the 18th century, as well as leprosy, English sweat and smallpox. The syphilis brought back from America by Columbus' sailors spread like as acute contagious disease in 19th and 20th century Europe was dominated by tuberculosis as well as cholera and influenza. First cases of AIDS appeared in the 80-ties of 20th century. 
Key words: history of medicine, infectious diseases, death. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]