Reklama
MAJOR PROBLEMS OF ALCOHOL ADDICTED PATIENTS WHO COME THROUGH DETOXICATION THERAPY Drukuj

Pełny tekst 

Jolanta Karyś, Monika Szpringer

MAJOR PROBLEMS OF ALCOHOL ADDICTED PATIENTS WHO COME THROUGH DETOXICATION THERAPY

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, PRZEBYWAJĄCYCH NA TERAPII ODWYKOWEJ

SUMMARY 
Introduction. An indispensable aspect of alcohol addiction is the magnitude of problems of addicted people. Alcohol ruins health and the life of an addicted person. Uncontrolled drinking of alcohol does not solve problems, but it leads to subsequent more complex problems. An alcohol addict does not stop drinking although the spiral of problems caused by alcohol heaps up at a dynamic rate. Aim. The aim of the study is to present problems which alcohol addicted people experience on a daily basis. Material and method. The empirical investigation included 105 patients of the therapeutic programme carried out on different levels.

The investigation was carried out during 5 months, i.e. from November 2007 to March 2008. Results and conclusions. From among the surveyed patients the most numerous group consisted of the age range 31–40 years; next 41–50 – 28%; 51–60 – 21%; 18–30 – 15%; and others – 4%. Married people were the largest group – 51%. The investigation has confirmed that alcoholism is a problem with which the patient cannot cope alone (99%). Alcoholism effectively ruins the life of an addicted person. It is the source of other numerous, frequently terminal diseases. The very fact of alcoholic addiction is only one of many problems resulting from drinking alcohol. Cognition of the major important problems inflicted by alcoholism upon addicted people permits to analyse this phenomenon with a better insight. It also allows to understand better addicted persons and their problems with which they struggle on a daily basis and to improve the efficiency of therapy. 
Key words: alcohol addiction, alcoholic disease, disaccustoming therapy, alcoholism.

 

STRESZCZENIE 
Wstęp. Nieodzownym aspektem uzależnienia od alkoholu jest ogrom problemów osób uzależnionych. Alkohol rujnuje zdrowie i życie osoby popadłej w uzależnienie. Niekontrolowane picie nie tylko nie rozwiązuje problemów, ale prowadzi do kolejnych, coraz poważniejszych. Alkoholik nie przestaje pić, mimo że spirala problemów, wywołanych przez alkohol piętrzy się w dynamicznym tempie. Cel. Celem pracy jest przedstawienie problemów, jakich na co dzień doświadczają ludzie uzależnieni od alkoholu. Materiał i metoda. Badaniem empirycznym objęto 105 pacjentów programu terapeutycznego, realizowanego na różnych jego poziomach. Badania przeprowadzono w ciągu 5 miesięcy, tj. od listopada 2007 roku do marca 2008 roku. Wyniki i wnioski. Spośród ankietowanych pacjentów najliczniejszą grupę stanowili chorzy w przedziale wiekowym 31–40 lat, następnie 41–50 – 28%, 51–60 – 21% 18–30 – 15% i inne 4%. Największą grupę badanych stanowiły osoby będące w związkach małżeńskich – 51%. Badanie potwierdziło, że alkoholizm jest problemem, z którym chory nie jest w stanie sobie sam poradzić (99%). Alkoholizm skutecznie rujnuje życie osoby uzależnionej. Jest przyczyną licznych innych chorób, często śmiertelnych. Sam fakt uzależnienia od alkoholu jest tylko jednym z wielu problemów wynikających z picia. Poznanie najważniejszych problemów, jakie przysparza choroba alkoholowa osobom uzależnionym, pozwala głębiej zanalizować to zjawisko. Pozwala również na lepsze zrozumienie osób uzależnionych i problemów, z którymi zmagają się na co dzień, a zatem poprawić skuteczność terapii. 
Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, choroba alkoholowa, terapia odwykowa, alkoholizm.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]