Reklama
POSTĘPOWANIE W SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH PRZETOKACH POOPERACYJNYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH REKOMENDACJI Drukuj

Pełny tekst 

Stanisław Głuszek, Maria Korczak

POSTĘPOWANIE W SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH PRZETOKACH POOPERACYJNYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH REKOMENDACJI

PROCEDURES IN PARTICULARLY DIFFICULT POSTOPERATIVE FISTULAS IN THE LIGHT OF THE CURRENT RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE 
W pracy przedstawiono grupę chorych w wieku 51–82 lat, z zewnętrznymi pooperacyjnymi przetokami. Zwrócono uwagę na indywidualne planowanie leczenia w dramatycznych powikłaniach. Przedstawione przypadki przetok pooperacyjnych były powikłaniami we wczesnym okresie pooperacyjnym (1 chora) oraz w późniejszym okresie pooperacyjnym (3 chorych).

Leczenie obejmowało wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych, właściwy drenaż, zwalczanie zakażenia i wczesne zastosowanie całkowitego odżywiania pozajelitowego. W trzech przypadkach konieczna była późna interwencja chirurgiczna. Wszystkie przypadki wyleczono, stosując niezwykle trudne, kosztowne i przewlekłe skojarzone leczenie zachowawcze i chirurgiczne. 
Słowa kluczowe: przetoka, powikłania zabiegu chirurgicznego, niedożywienie, żywienie pozajelitowe, zespolenie.

 

SUMMARY 
The study presents four cases of patients aged 51–82 suffering from external postoperative fistulas. The study introduced an individual schedule of treatment in serious complications of the presented group of the patients as well as the results of external postoperative fistulas in the digestive duct. All the presented cases of the postoperative fistulas occurred as direct complications following surgical treatment. The treatment included the water-electrolitic balance, correct drainage, infection stoppage and on early application of parenteral nutrition. Distant surgical intervention was necessary in three cases. All the presented cases were cured due to extremely difficult, expensive and chronic treatment associating conservative and surgical types. 
Key words: fistula, complications after surgery, malnutrition, parenteral nutrition, anestomosis.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]