Reklama
CZERNIAK ZŁOŚLIWY BŁONY NACZYNIOWEJ GAŁKI OCZNEJ Drukuj

Pełny tekst 

Anna Walczyk, Andrzej W. Fryczkowski

CZERNIAK ZŁOŚLIWY BŁONY NACZYNIOWEJ GAŁKI OCZNEJ

UVEAL MELANOMA

STRESZCZENIE 
Czerniak złośliwy jest najczęściej występującym pierwotnym nowotworem złośliwym gałki ocznej u dorosłych. Lokalizuje się on głównie w obrębie błony naczyniowej. Obecne metaanalizy wyników badań wykazują średnią śmiertelność spowodowaną tym nowotworem w ciągu pierwszych pięciu lat po leczeniu w granicach 30%. Jednym z głównych czynników wpływających na śmiertelność jest wielkość guza w momencie rozpoznania.

Aby więc poprawić rokowania pacjentów, konieczne jest wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie nowotworu. W poniższej pracy, na podstawie przypadku pacjenta diagnozowanego i kontrolowanego na Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, przedstawiono krótką charakterystykę przebiegu choroby, wczesnych i późnych objawów, diagnostyki, różnicowania, obecnych zasad leczenia, ich powikłań oraz perspektyw leczenia w najbliższej przyszłości. 
Słowa kluczowe: czerniak złośliwy błony naczyniowej gałki ocznej, brachyterapia.

 

SUMMARY 
Uveal melanoma is the most common primary intraocular malignant tumor observed within the adults’ organism. The current metaanalyses results of research exhibit the average amount of mortality caused by this kind of tumor within first five years after treatment in about 30%. One of main factors effecting mortality level is the magnitude of tumor at the moment of its recognition. In order to improve the patient‘s diagnosis, the early recognition of a given disease is indispensable as well as its proper treatment. In the following publication, on the basis of the case of a patient diagnosed and controlled in the Departament Ophtalmology, Provincial Hospital in Kielce, the short characteristic of the disease course has been presented. 
Key words: uveal melanoma, brachytherapy. 

Kazimiera Zdziebło, Maria Michalska, Jadwiga Krawczyńska, Grażyna Czerwiak

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]