Reklama
POJĘCIE ZDROWIA W OPINII PIELĘGNIAREK STUDIUJĄCYCH NA STUDIACH LICENCJACKICH – POMOSTOWYCH Drukuj

 

Pełny tekst 

 

Kazimiera Zdziebło, Maria Michalska, Jadwiga Krawczyńska, Grażyna Czerwiak

POJĘCIE ZDROWIA W OPINII PIELĘGNIAREK STUDIUJĄCYCH NA STUDIACH LICENCJACKICH – POMOSTOWYCH

THE CONCEPT OF HEALTH IN THE OPINION OF NURSES WHO STUDY ON LICENTIATE LEVEL

STRESZCZENIE 
Ludzie z różnych powodów okazują niewielkie zainteresowanie swoim zdrowiem, jego wzmacnianiem i ochroną. Określenie „być zdrowym” ma dla nich różne znaczenie, co wynika z wielorakich uwarunkowań zdrowia. To, jak człowiek postrzega własne zdrowie, wpływa na jego samopoczucie, aktywność życiową, a także zachowania zdrowotne. Celem podjętych badań było poznanie opinii pielęgniarek – studentów studiów licencjackich, tzw. pomostowych, na temat: co rozumieją pod pojęciem zdrowie, co oznacza „być zdrowym” oraz jakie prezentują zachowania zdrowotne.

Badania przeprowadzono w grudniu 2007 roku wśród pielęgniarek studiujących na studiach pomostowych Wydziału Nauk o Zdrowiu AŚ w Kielcach. Materiał badawczy zebrano za pomocą sondażu diagnostycznego – kwestionariusza ankiety (Lista Kryteriów Zdrowia). Według badanych „być zdrowym” to przede wszystkim nie mieć żadnych dolegliwości i problemów zdrowotnych (ranga 1,92), czuć się szczęśliwym (ranga 1,98), cieszyć się życiem (ranga 1,56), mieć dobry nastrój (ranga 0,87), móc pracować i prowadzić aktywne życie (ranga 0,78). Najmniejsze znaczenie przypisano stwierdzeniu: być odpowiedzialnym za swoje zdrowie (ranga 0,13). Brak jednolitego rozumienia pojęcia zdrowia utrudnia planowanie i podejmowanie działań służących ochronie, wzmacnianiu i przywracaniu zdrowia, a także może mieć wpływ na właściwą realizację przez pielęgniarki wielu zadań na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 
Słowa kluczowe: zdrowie, zachowania zdrowotne, styl życia.

 

SUMMARY 
For many reasons people show little interest in their health, its intensification and protection. The term “to be healthy” has different sense which results from multifarious health conditions. The way a human perceives his own health influences his frame of mind, life activity and health behaviors. The aim of undertaken research was to get to know the opinion of nurses- students of licentiate studies about the subject: what they mean by the concept of health, what it means “to be healthy” as well as which health behavior they present. The research was carried out in December 2007 among nurses who study in The Faculty of Health in the Jan Kochanowski University in Kielce. Research material was gathered with the help of the following diagnostic tool – questionnaire forms (List of Health Criteria). According to the research “to be healthy” is, above all, not having any ailments and health problems (rank 1.92), feel happy (rank 1.98), enjoy life (1.56), have a good frame of mind (rank 0.81), be able to work and lead active life (rank 0.78). The least meaning was attributed to the statement: to be responsible for one’s health (rank 0.13). Lack of uniform understanding of the concept of health makes it difficult to plan and take up activities that serve protection, intensification and rehabilitation of health. What is more, it can have an influence on proper realization of many tasks in favor of health. 
Key words: health, health behaviors, life style. 

 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]