Reklama
VOLUNTARY SERVICE OF HEALTH SCIENCES STUDENTS Drukuj

Pełny tekst 

Monika Szpringer, Edyta Dziewisz, Justyna Kosecka, Olga Pluta

VOLUNTARY SERVICE OF HEALTH SCIENCES STUDENTS

DZIAŁALNOŚC WOLONTARYJNA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH

SUMMARY 
The article presents a fragment of research concerning voluntary service of health sciences students and their knowledge in this area. The aim of the research was to assess voluntary service of Health Sciences students at the Health Science Faculty, the Jan Kochanowski University in Kielce.

The research was carried out in March 2009 among 19-24 year-old students of the following specialisations: Public Health, Physiotherapy, Nursing and Obstetrics. In total, 200 students, including 187 women and 13 men, were interviewed during the investigation. The basic method applied in the investigation was a diagnostic survey. Only 2% of the surveyed students take part in voluntary service. This is a very small number. They provide assistance in orphanages, hospices and Caritas. The best-known organisations of public benefit known by students are: The Polish Red Cross (22%), the Great Orchestra of Christmas Charity (20%), Caritas (17%), Polish Humanitarian Action (11%), the POLSAT Foundation (6%), TVN (5%), Monar, Markot (13%). 7% of students do not know any non governmental organisations. Students acquire knowledge about voluntary service mainly from the Internet (36.8%), from friends and families (22.2%), media (19.3%), and also from non governmental organisations (16.2%). The surveyed students contact call centres (5.5%) most seldom. It results from the investigation that only a small number of students become engaged in voluntary service. The main cause of this small number of volunteers is the lack of time. More students of Pedagogy and Social Sciences are engaged in voluntary work. 
Key words: activity, voluntary service, Health Sciences students.

 

STRESZCZENIE 
W artykule zaprezentowano fragment badań dotyczących aktywności wolontaryjnej studentów kierunków medycznych i ich wiedzy w tym zakresie. Celem podjętych działań jest ocena zjawiska społecznego, jakim jest wolontariat wśród studentów kierunków medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Badania przeprowadzono w marcu 2009 roku wśród studentów z kierunków: zdrowie publiczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo, w wieku 19–24 lat. Ogółem poddano badaniu 200 osób, w tym 187 kobiet i 13 mężczyzn. Podstawową metodą zastosowaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, w ramach którego zastosowano technikę ankietowania. Zaledwie 2% ankietowanych studentów włącza się w wolontariat. Jest to bardzo znikoma liczba. Swoją pomocą służą w domach dziecka, hospicjach i Caritasie. Najbardziej znanymi przez studentów organizacjami pożytku publicznego są: Polski Czerwony Krzyż (22%), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (20%), Caritas (17%), Polska Akcja Humanitarna (11%), Fundacja POLSAT (6%), TVN (5%), Monar, Markot (13%), a 7% studentów nie zna żadnych organizacji pozarządowych. Wiedzę o wolontariacie studenci czerpią głównie z Internetu (36,8%), od przyjaciół i rodziny (22,2%), z innych mediów (19,3%), a także organizacji pozarządowych (16,2%). Najrzadziej ankietowani korzystają z infolinii (5,5%). Z badań wynika, iż niewielu studentów zostaje wolontariuszami. Głównym tego powodem jest brak czasu studentów. Większe grono wolontariatu stanowią studenci kierunków pedagogicznych i społecznych. 
Słowa kluczowe: aktywność, wolontariat, studenci kierunków medycznych. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]