Reklama
RELIGIJNOŚĆ WSPIERAJĄCA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI I POŻĄDANYCH CECH SPOŁECZNYCH Drukuj

Pełny tekst

Kazimierz Franczak

RELIGIJNOŚĆ WSPIERAJĄCA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI I POŻĄDANYCH CECH SPOŁECZNYCH

RELIGIOSITY IN THE DEVELOPMENT OF A MATURE PERSONALITY

STRESZCZENIE
Powszechnie przyjmuje się, że religijne dogmaty i przesłania, zobowiązujące wyznawców do określonego stylu życia, jako takie, mogą tworzyć dobrą przestrzeń rozwoju i wychowania człowieka; mogą być rzeczywistym nośnikiem wielorakich wartości, wśród których najważniejsze to: sam człowiek w swojej godności, a z tego wynikające wartości moralne, religijne i społeczne.

Mogą także kreować fałszywe obrazy Boga, które nakładając się na niedojrzałe czy wręcz neurotyczne cechy osobowości mogą prowadzić do dysfunkcji osobowościowych i społecznych. Niniejsze opracowanie pragnie ukazać ważniejsze badania i niektóre koncepcje teoretyczne zmierzające do określenia zależności typów religijności z cechami osobowości na gruncie polskiej psychologii religii.

 


Słowa kluczowe: religijność, osobowość, dojrzałość.

 

SUMMARY
It is generally assumed that religious dogmas and sermons, which oblige the worshippers to follow a definite lifestyle, may create favourable conditions for the development and upbringing of man. They may constitute a real means of various values, among which the most important one is the human being with his dignity, as well as the resulting moral, religious, and social qualities. Nevertheless, they may also create false images of God. Those, if accompanied by immature or even neurotic personality features, may lead to personality and social malfunctions. This paper is aimed at presenting some more significant research and theoretical approaches studying the relationship between types of religiousness and personality features within the Polish psychology of religion. 
Keys words: religiosity, personality, mature.

 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]