Reklama
KOMPLEKSOWA REHABILITACJA RUCHOWA OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM W PERSPEKTYWIE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ Drukuj

Pełny tekst 

Waldemar Makuła

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA RUCHOWA OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM W PERSPEKTYWIE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

COMPLEX PHYSICAL REHABILITATION FOR PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY IN PERSPECTIVE OF MY OWN EXPERIENCE

STRESZCZENIE 
Wyniesione z pracy w charakterze fizjoterapeuty (zarówno w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Kielcach, jak też w Poradni dla Osób Chorych na SM w Krakowie, otwartej również dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także z kierowanych przeze mnie turnusów rehabilitacyjnych z udziałem tych pacjentów) doświadczenia przekonują o potrzebie prowadzenia kompleksowej rehabilitacji ruchowej dla osób z porażeniem mózgowym.

Poczynione obserwacje skłaniają mnie do postawienia następujących wniosków: Z uwagi na charakter objawów mózgowego porażenia dziecięcego, zakres prowadzonej rehabilitacji ruchowej powinien być dostosowany do potrzeb, wieku oraz możliwości pacjentów. Istotą powodzenia rehabilitacji w MPD jest wczesne rozpoznanie i wczesne jej rozpoczęcie. Powinna być ona prowadzona do końca drugiej dekady życia i kontynuowana u dorosłych. Ze względu na konieczność stymulacji optymalnych możliwości rozwojowych osób z MPD, rehabilitacja ruchowa powinna stanowić trwały element realizowanego w ramach terapii zajęciowej, programu działania. Niezbędnym warunkiem prowadzenia systematycznych działań usprawniania ruchowego jest realne umożliwienie osobom z MPD, niezależnie od ich wieku, uczestnictwa w zajęciach rehabilitacji ruchowej, zarówno w ośrodkach terapii zajęciowej, ośrodkach edukacyjnych, jak też w środowisku domowym. 
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce; kompleksowa rehabilitacja ruchowa; dzieci; dorośli.

 

SUMMARY 
My experience I have received hitherto as a physical therapist from my work with the patients with cerebral palsy (at the Daily Protectively-Rehabilitative Centre for Children with Cerebral Palsy in Kielce, as well as at the Dispensery for Patients with MS in Kraków opened also for the ambulatory patients with cerebral palsy, and while the summer rehabilitation camps for those patients headed by myself) convinced myself of the necessity of providing complex physical rehabilitation with patients with cerebral palsy. These observations have inclined myself to state the following conclusions: Regarding a character of cerebral palsy symptoms, the range of physical rehabilitation provided should be adapted to patients’ needs, age and possibilities. The essence of successful rehabilitation in cerebral palsy is both early diagnostics and beginning with this process. Accurate rehabilitation should be provided until the end of the second decade of adolescents’ life and continued with adults. Considering the necessity of stimulation of the optimum development of children and youth with cerebral palsy, physical rehabilitation should be a persistent element of activity programmes realized within occupational therapy. The essential condition of providing physical therapy is to make really possible for patients with cerebral palsy to participate in rehabilitation programmes in occupational therapy and educational centres as well as in patients’ home environment, regardless of their age. 
Key words: cerebral palsy; complex physical rehabilitation; children; adults.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]