Reklama
EUROPEJSKIE MODELE ORGANIZACJI SYSTEMU ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZYCH WOBEC DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM Drukuj

Pełny tekst 

Maria Król, Joanna Kryszczyńska, Aleksandra Wnuk

EUROPEJSKIE MODELE ORGANIZACJI SYSTEMU ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZYCH WOBEC DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM

EUROPEAN MODELS OF ORGANIZATION SYSTEM OF INTEGRATED REHABILITATIONAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL ACTIVITIES DIRECTED AT CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

STRESZCZENIE 
Celem pracy jest zainteresowanie środowiska medycznego zajmującego się dziećmi z porażeniem mózgowym SYSTEMOWYM i ZINTEGROWANYM PODEJŚCIEM do zagadnienia ich wsparcia. Europejskie modele systemowe (np. System Nauczania Kierowanego w Belgii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech), integrujące działania rehabilitacyjno-edukacyjno-społeczne, cechuje holistyczne podejście do dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny oraz pełna, wieloprofilowa odpowiedź na ich złożone problemy.

Kierowanie procesem uczenia się dziecka (sens Nauczania Kierowanego) oraz dostępna wiedza neurofizjologiczna i neuropsychologiczna stawiają dziecko bardziej w roli ucznia niż pacjenta (ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zdrowotnymi). Organizacja życia dziecka i jego rodziny w ramach systemu jest zbliżona do warunków normalnych. Jak żadne inne podejście wpływa pozytywnie na jakość ich życia.

 


Słowa kluczowe: porażenie mózgowe, system Nauczania Kierowanego, nauka funkcji, jakość życia.

 

SUMMARY 
The work aims to draw the attention of the medical community working with cerebral palsy children to a SYSTEM and INTEGRATED APPROACH towards the problem of their support. The European models of system (for example System of Conductive Education in Belgium, UK and Hungary), which integrates rehabilitation, educational and social activities, are characterised by a holistic approach to the disabled child and his/her family as well as by a full, multi-faceted answer to their complex problems. Guiding the child’s learning process (which is the essence of Conductive Education) in the light of the available scope of neurophysiological and neuropsychological knowledge, places the child in the position of a student (a student with special educational and health needs) rather than a patient. The organisation of the life of the child and his/her family included in the system closely resembles normal conditions. No other approach has such a positive influence on their quality of life. 
Keys words: cerebral palsy, the system of Conductive Education, learning of functions, quality of life.


 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]