Reklama
OCENA WRAŻLIWOŚCI SZCZEPÓW STAPHYLOCOCCUS AUREUS NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Drukuj

Pełny tekst 

Katarzyna Głuszek

OCENA WRAŻLIWOŚCI SZCZEPÓW STAPHYLOCOCCUS AUREUS NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

ASSESSMENT OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS’ SUSCEPTIBILITY TO DISINFECTION AGENTS

STRESZCZENIE 
Wstęp. Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest najbardziej chorobotwórczym gatunkiem wśród gronkowców. Dzięki dużej wirulencji, nabywania oporności na antybiotyki, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne stał się głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń szpitalnych. Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności wybranych środków dezynfekcyjnych w zależności od ich stężenia i czasu działania na zahamowanie wzrostu szczepów Staphylococcus aureus. Materiał i metodyka.

Badania przeprowadzono na 55 szczepach Staphylococcus aureus wyizolowanych z materiałów klinicznych (ropa, krew, wymazy z nosa, gardła, ze skóry itp.) pobranych od pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych. Do badań wrażliwości na środki dezynfekcyjne użyto wody utlenionej w stężeniu 1%, 2%, 3%; etanolu w stężeniu 20%, 30%, 40%, 50%, 60% i 70%; jodoforu w stężeniu 0,25%, 0,5%, 1%, 10%. W badaniach uwzględniono również czas działania ww. preparatów na drobnoustroje. Działanie biobójcze określono po czasie 15 sekund, 1 oraz 2 minut. Wyniki badań. W badaniach wykazano, że dopiero stężenie 3% wody utlenionej powoduje zahamowanie wzrostu izolatów Staphylococcus aureus. Przy zastosowaniu 70% stężenia etanolu w czasie 15 sekund, 1 i 2 minut dochodzi do znaczącego zahamowania wzrostu izolatów o 85,5%. Etanol w stężeniu 10–60% nie hamował wzrostu bakterii. Całkowite zahamowanie wzrostu wszystkich szczepów bakterii uzyskano po zastosowaniu 1% i 10% jodoforu w czasie 15 sekund, 1 i 2 minut; stężenie 0,5% powoduje zahamowanie wzrostu w 87,3%, a 0,25% w 80% szczepów. Wnioski. Stosowanie środków dezynfekcyjnych ogranicza liczbę drobnoustrojów. Antyseptyki i preparaty dezynfekcyjne muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, aby osiągnęły skuteczność wg EN. Szczepy MRSA są szczepami o obniżonej wrażliwości na antybiotyki i środki dezynfekcyjne. 
Słowa kluczowe: Staphylococcus, antyseptyki, drobnoustroje, środki dezynfekcyjne, działanie biobójczne, izolacja.

 

SUMMARY 
Introduction. Staphylococcus aureus (golden staph) is the most pathogenic species amongst Staphylococcus. Thanks to a high virulence, acquiring immunity to antibiotics, disinfection and antiseptic agents it has become the main aetiological factor of hospital infections. Goal of the research. The goal of the research was an efficacy assessment of Staphylococcus aureus strains’ growth inhibition of select disinfection agents, depending on their concentration and operation time. Material and methodology. The research were carried out on 55 strains of Staphylococcus aureus isolated from clinical materials (pus, blood, nose, pharyngeal, skin swabs etc.) collected from hospital and ambulatory patients. For the research on susceptibility to disinfection agents a hydrogen peroxide solution with a concentration of 1%, 2%, 3%; ethanol with a concentration of 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%; iodophor with a concentration of 0.25%, 0.5%, 1%, 10% were used. Operation time on the microbes of the above-mentioned preparations was also taken into consideration in the research. Biocidal effect was measured after 15 seconds, 1 and 2 minutes. Research results. It was revealed in the research that only a concentration of 70% hydrogen peroxide solution causes growth inhibition of the Staphylococcus aureus isolates. Upon using a 70% concentration of ethanol, for a time of 15 seconds, 1 and 2 minutes, a significant growth inhibition of isolates by 85.5% is reached, in an equal degree during the times of 15 seconds, 1 and 2 minutes. Ethanol with a concentration ranging from 10% to 60% did not inhibit bacteria growth. A complete inhibition of all bacteria strains was obtained after using 1% and 10% of iodophor during a time of 15 seconds, 1 and 2 minutes; a concentration of 0.5% causes strains’ growth inhibition by 87.3%, and 0.25% by 80%. Conclusions. Use of disinfection agents reduces the number of microbes. Antiseptics and disinfection preparations have to be used according to the producer’s recommendations in order to achieve efficacy according to EN. MRSA strains are strains of a reduced susceptibility to antibiotics and disinfection agents. 
Key words: Staphylococcus, antiseptics, microbes, disinfection agents, biocidal effect, isolate.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]