Reklama
ZWIĄZEK JAKOŚCI ŻYCIA – QOL Z NASILAJĄCYMI SIĘ OBJAWAMI DOLNEGO ODCINKA DRÓG MOCZOWYCH – LUTS, CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI I WIEKIEM CHORYCH NA ŁAGODNY ROZROST STERCZA – BPH Drukuj

Pełny tekst 

Sławomir Aleksander Dutkiewicz, Agnieszka Jankowska

ZWIĄZEK JAKOŚCI ŻYCIA – QOL Z NASILAJĄCYMI SIĘ OBJAWAMI DOLNEGO ODCINKA DRÓG MOCZOWYCH – LUTS, CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI I WIEKIEM CHORYCH NA ŁAGODNY ROZROST STERCZA – BPH

THE RELATION BETWEEN QUALITY OF LIFE – QOL AND INTENSIFICATION OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS – LUTS, CONCOMITANT DISEASES AND THE AGE OF PATIENTS SUFFERING FROM BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA – BPH

STRESZCZENIE 
Łagodny rozrost stercza BPH (benign prostatic hyperplasia) jest procesem postępującym i prowadzi do nasilenia dolegliwości LUTS (lower urinary tract symptoms). Nasilenie objawów, wiek, wykształcenie i współistnienie chorób dodatkowych mogą mieć wpływ na jakość życia QoL (quality of life). Celem badań była ocena wpływu na QoL: objawów LUTS, chorób współistniejących, wieku i wykształcenia chorych na BPH mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Łaziskach. W latach 2007–2008 badano przy użyciu kwestionariuszy IPSS (International Prostate Symptom Score) 37 (100%) chorych na BPH w wieku od 46 do 93 lat (średnia wieku 67 lat). Badanych podzielono na trzy grupy wiekowe (I–III). I (46–65 lat) – 11(30%) chorych w stałej obserwacji (LUTS łagodne), II (65–75 lat) – 12 (32%) z nadciśnieniem tętniczym i 4 (12%) z cukrzycą – leczeni farmakologicznie (LUTS umiarkowane), III (> 76 lat) – 10 (28%) chorych z zaawansowaną miażdżycą i nietrzymaniem moczu (LUTS uciążliwe).

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej – liczono istotność między zmiennymi testem Chi kwadrat oraz współczynniki korelacji. Stwierdzono następującą ocenę dolegliwości na podstawie IPSS: A – objawy (obj.) łagodne do 7 punktów (pkt.) u 4 (11%) chorych z grupy I; B – obj. umiarkowane, 8–19 pkt. u 25 (67%) chorych z grup: I, II i 2 z III; C – obj. uciążliwe >29 pkt. u 8 (22%) chorych z grupy III. Ocena QoL w zależności od stopnia nasilenia objawów: siła związku rc=0,7; p=0,05. Stwierdzono pełną korelację QoL z nasilaniem dolegliwości, chorobami współistniejącymi (nadciśnienie, cukrzyca) i wiekiem chorych. Brak związku jakości życia z wykształceniem chorych. Wnioski. Zależność QoL od nasilenia objawów, chorób współistniejących i wieku badanych chorych na BPH jest istotna statystycznie – ze zmniejszeniem badanych czynników stwierdzono lepszą ocenę jakości życia. Wykształcenie badanych nie ma żadnego związku z QoL. 
Słowa kluczowe: jakość życia, wiek chorych, dolegliwości z dolnego odcinka dróg moczowych, łagodny rozrost stercza BPH.

 

SUMMARY 
Benign prostatic hyperplasia BPH is a progressive process and leads to an intensification of LUTS (lower urinary tract symptoms) ailments. Intensification of symptoms, age of the diseases, education and concomitance of additional diseases may have an influence on the quality of life (QoL). The goal of the research was to assess the influence on QoL of: LUTS, concomitant diseases, age and education of inhabitants of the Care Centre (CC) in Łaziska suffering from BPH. 37 (100%) suffering from BPH, aged 46 to 93 (average age 67), were examined with the use of IPSS (International Prostate Symptom Score) questionnaires in the years 2007–2008. The examined were divided into three age groups (I–III). I (46–65 yo) – 11 (30%) of patients under constant observation (mild LUTS), II (65–75 yo) – 12 (32%) with arterial hypertension and 4 (12%) with diabetes – treated pharmacologically (moderate LUTS), III (>76 yo) – 10 (28%) patients with advanced atherosclerosis and urinary incontinence (heavy LUTS). The acquired results were given to statistical analysis –correlation coefficients were counted and pertinence between variables was calculated with the use of the Chi-square test. The following assessment of ailments was stated basing on the IPSS: A – mild symptoms (sym.) up to 7 points (pts.) amongst 4 (11%) patients from group I; B – moderate sym., 8–19 pts. amongst 25 (67%) patients from groups: I, II and 2 from III; C – heavy sym. >29 pts. amongst 8 (22%) patients from group III. The assessment of QoL depending on the degree of sym. intensification; strength of the relation rc=0.7; p=0.05. A full correlation between QoL and the intensification of ailments, concomitant diseases (hypertension, diabetes) and age of the diseased was stated. There is no relation between QoL and the patients’ education. Conclusions. The dependence of QoL on symptom intensification, concomitant diseases and age of the examined suffering from BPH is statistically relevant – a better assessment of quality of life was noticed with the decrease of examined factors. The education of the examined patients has no relation with QoL. 
Key words: quality of life, age of the patients, lower urinary tract symptoms, benign prostatic hyperplasia BPH. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]