Reklama
KIERUNEK WTÓRNYCH BOCZNYCH SKRZYWIEŃ KRĘGOSŁUPA U DZIECI W WIEKU 12–15 LAT Drukuj

Pełny tekst 

Jacek Wilczyński

KIERUNEK WTÓRNYCH BOCZNYCH SKRZYWIEŃ KRĘGOSŁUPA U DZIECI W WIEKU 12–15 LAT

THE DIRECTION OF THE SECONDARY LATERAL CURVATURE OF THE SPINE IN CHILDREN AGED 12–15 YEARS

STRESZCZENIE 
Celem badań była ocena kierunku wtórnych bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci w wieku 12–15 lat. W badaniach postawy zastosowano technikę fotogrametrii przestrzennej wykorzystującą efekt mory projekcyjnej. Badaniami objęto 503 osoby w wieku 12–15 lat z wylosowanych uprzednio placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. Badania wykonano w listopadzie i grudniu 2005 roku. Dobór badanych dokonany został losowo, zgodnie z zasadą randomizacji, po uprzednim ustaleniu kryteriów, jakim powinny odpowiadać poszczególne grupy. Postawę oceniano techniką fotogrametrii przestrzennej, która jest rozwinięciem metod fotograficznych. Polega ona na wykorzystaniu załamywania się wiązki światła przy pomocy rastra.

Uzyskany obraz pleców osoby badanej odbierany jest przez układ optyczny z kamerą, a następnie przekazany do monitora analogowego i do komputera. Dzięki odpowiedniej karcie i programowi komputer dokonuje właściwej analizy postawy. W badanej grupie 503 dzieci zaobserwowano 370 (73,56%) skrzywień wtórnych. Najwięcej było wtórnych skrzywień prawostronnych 203 (54,6%), lewostronnych było 167 (45,14%). Wśród wtórnych skrzywień lewostronnych (SIN) przeważały piersiowe (TH), których było 103 (61,68%), skrzywień lędźwiowych (L) było 64 (38,32%). Wśród wtórnych skrzywień prawostronnych (DEX) przeważały lędźwiowe (L), których było 164 (80,79%), piersiowych (TH) było 39 (19,21%). Test ?2 nie wykazał istotnej zależności kierunku skrzywienia wtórnego od płci. Najwięcej było skrzywień lędźwiowych prawostronnych (L-DEX) – 164 (44,32%), piersiowych lewostronnych (TH-SIN) było 103 (27,84%), następnie lędźwiowych lewostronnych (L-SIN) 64 (17,30%) i piersiowych prawostronnych 39 (10,54%). Test ?2 wykazał istotną zależność kierunku skrzywienia wtórnego od lokalizacji skrzywienia wtórnego u dziewcząt i chłopców (p?0,001). Test ?2 nie wykazał istotnej zależności kierunku skrzywienia wtórnego od wieku dziewcząt i chłopców. 
Słowa kluczowe: postawa skoliotyczna, wtórne boczne skrzywienie kręgosłupa, wtórne skrzywienie prawostronne (DEX), wtórne skrzywienie lewostronne (SIN).

 

SUMMARY 
The aim of this study was to assess the direction of the secondary lateral curvature of the spine in children aged 12–15 years. 503 children aged 12–15 chosen from the Primary School number 13 and the Gymnasium number 4 in Starachowice took part in the research. The research was done in November 2005. The choice was done at random after setting up some criteria. The photogrammetic method was used in the research. This method uses a bending light beam. A picture of back is received by the optical system with the camcorder and then it is transported to the analogue screen and to the computer. Thanks to a special card and program the computer makes the correct analysis of postures. In the study group observed 503 children 370 (73.56%) secondary curvatures. Most were secondary curvatures right-hand 203 (54.6%), left-hand curvatures were 167 (45.14%). Among the left-hand secondary curvatures (SIN) predominated thoracic (TH), which was 103 (61.68%), curvature of the lumbar (L) was 64 (38.32%). Among the secondary curvatures right-hand (DEX) were predominant lumbar (L) which was 164 (80.79%), thoracic (TH) was 39 (19.21%). The ?2 test failed to show significant relationship to the direction of curvature of the secondary sex. Most lumbar curvature right-hand lumbar (L-DEX) 164 (44.32%), thoracic left-hand (TH-SIN) 103 (27.84%), followed by lumbar left-hand (L-SIN) 64 (17.30%) and thoracic right-hand 39 (10.54%). The ?2 test test showed a significant difference towards the secondary curvature of the location of the curvature of secondary girls and boys (p ? 0.001). The ?2 showed no significant relationship towards the curvature of secondary age girls and boys. 
Key words: scoliosis posture, secondary lateral curvature of the spine, secondary right-sided bias, secondary curvature of the left-sided. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]