Reklama
METODY DYDAKTYCZNE KONCENTRUJĄCE SIĘ NA REEDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTYM Drukuj

Pełny tekst 

Helena Kuberová 

METODY DYDAKTYCZNE KONCENTRUJĄCE SIĘ NA REEDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTYM

DIDACTIC METHODS FOCUSED ON REEDUCATION AND DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS

STRESZCZENIE 
Niniejszy artykuł zawiera wyczerpujący opis metod dydaktycznych, które mogą zostać wykorzystane przez pielęgniarki w roli edukatora w procesie reedukacji i rozwoju jednostek. Ich efektywne wykorzystanie zależy od kwalifikacji pielęgniarek i ich doświadczenia. Autorka artykułu skupia się na rozwoju metod ochronnych nauczania – metody edukacyjne, rekonstrukcyjnych – metody wychowawcze, opartych na doświadczeniu – metody wychowawcze, interwencyjnych metod wychowawczych, edukacyjnych metod pozytywnych, metody studium przypadku, metody egzemplifikacji, metody leczenia (terapii zabawą, pracą i działalnością terapeutyczną).

Ponadto wyjaśnione zostało pojęcie reedukacji i jej cele. Autorka podkreśla znaczenie relacji i interakcji między dzieckiem – jego rozwojem fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym a jego rodzicami. Pielęgniarki mogą przyczynić się do tego procesu poprzez edukację rodziców i oferowanie im profesjonalnego wsparcia i doradztwa, w szczególności wobec rodziców dzieci niepełnosprawnych. 
Słowa kluczowe: metody dydaktyczne, reedukacja, dzieci niepełnosprawne.

 

SUMMARY 
The following article provides a comprehensive description of didactic methods that can be employed by a nurse taking role of an educator in the process of reeducation and development of individuals. Their effective usage is determined by a nurse’s qualifications and experience. The author of the article focuses and elaborates on protective – educational methods, reconstructive – educational methods, experience – educational methods, interventional educational methods, educational methods of positive acquisition, case study methods, exemplification methods, therapeutic methods (play therapy, work and activity therapy). In addition the concept of reeducation and its objectives are explained. The author also stresses the importance of relationship and interaction between a child and his/her parents for the child’s physical, emotional and intellectual development. A nurse may contribute to this process by educating parents and offering professional support and advice especially to parents of handicapped children. 
Key words: didactic methods, reeducation, handicapped children.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]