Reklama
JAKOŚĆ ŻYCIA W NAUKACH MEDYCZNYCH Drukuj

Pełny tekst 

Aleksandra Cieślik

JAKOŚĆ ŻYCIA W NAUKACH MEDYCZNYCH

QUALITY OF LIFE IN MEDICAL SCIENCE

STRESZCZENIE 
Nie wnikając w cele i zadania jakie na początku stawiano medycynie, w miarę coraz szybszego wkraczania w obszar nauk medycznych, nowych doskonalszych metod leczenia oraz zaawansowanej techniki, ukształtował się biomedyczny, a nawet biotechniczny wzorzec opieki. Walkę o przedłużenie i utrzymanie życia chorych, bez względu na jakość uratowanego życia, uznano za podstawowy cel opieki medycznej. Średnią długość życia populacji uznano za kryterium poprawy poziomu profilaktyki i opieki medycznej.

Ważnym etapem w rozwoju badań nad jakością życia było przyjęcie w preambule do konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia definicji zdrowia. Coraz częściej i dobitniej środowiska naukowe przytaczały argumenty, że czas życia ludzi nie jest wystarczającą, a na pewno nie jedyną miarą walki lekarzy o dobro pacjentów. Pojęcie jakości życia z perspektywy medycyny zaczęto postrzegać nieco inaczej niż w pozostałych naukach. Zdefiniowano nową kategorię, określoną jako HRQOL, oznaczającą jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia, procesami chorobowymi, naturalnym procesem starzenia itd. 
Słowa kluczowe: jakość życia, nauki medyczne, narzędzia badawcze, opieka medyczna.

 

 

SUMMARY 
Without going into the objectives and tasks which were placed at the beginning of medicine, as more and more quickly intervening in the area of medical science, new treatments and perfect advanced techniques has been developed to biomedical, biotech and even the standard of care. Struggle for the extension and maintenance of life of patients, irrespective of the quality of life being rescued, it was considered a fundamental objective of health care. Average life expectancy of the population is considered a criterion to improve the level of prevention and medical care. An important stage in the development of research on quality of life was the adoption of the Preamble to the Constitution of the World Health Organization definition of health. More frequently and emphatically quoted the scientific arguments that human life is not enough, and certainly not the only measure of doctors fighting for the good of patients. The concept of quality of life from the perspective of medicine began to be viewed somewhat differently than in other disciplines. Defines a new category, referred to as HRQOL, meaning the quality of life conditioned by the state of health, by disease processes, the natural aging process, etc. 
Key words: quality of life, medical science, research tools.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]