Reklama
SZKIC Z DZIEJÓW DYDAKTYKI MEDYCZNEJ W KIELCACH Drukuj

Pełny tekst 

Jerzy Krzewicki

SZKIC Z DZIEJÓW DYDAKTYKI MEDYCZNEJ W KIELCACH

THE HISTORICAL DRAFT OF MEDICAL TEACHING IN KIELCE

STRESZCZENIE 
W pracy przedstawiono zwięzły zarys historii szkolenia w Kielcach personelu medycznego wyższego i średniego. Opisano początki lekarskiej działalności dydaktycznej sięgające pierwszych lat XX wieku, kiedy to rozpoczęło swą działalność Towarzystwo Lekarskie. Tajne studia medyczne prowadzono w Kielcach w czasie okupacji hitlerowskiej w ramach działalności Uniwersytetu Ziem Zachodnich. W latach 1969–1991 istniał tu prężny filialny ośrodek krakowskiej Akademii Medycznej, gdzie prowadzono pełny zakres zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i egzaminy dla studentów IV, V i VI roku. Spośród pracowników i studentów Instytutu Medycyny Klinicznej wywodzi się duża część kadry lekarskiej kieleckich placówek służby zdrowia i uczelni wyższych. Obszerną część pracy poświęcono kształceniu średniego personelu medycznego.

Opisano rozwój oraz różne formy i instytucje kształcenia pielęgniarek i położnych. Formy oraz miejsca i poziom kształcenia ulegały zmianom zależnie od aktualnych potrzeb i nowych przepisów. Ostatni okres to regulowane przez przepisy Unii Europejskiej wyższe studia pielęgniarskie, położnicze i z dziedzin pokrewnych prowadzone na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego, a także przez wyższe uczelnie prywatne na terenie Kielc. 
Słowa kluczowe: dydaktyka medyczna, studia medyczne, szkoły pielęgniarskie, szkoła felczerska, studia pielęgniarskie.

 

SUMMARY 
Author presents the short historical draft of medical teaching in Kielce for doctors as well for nursing staff. The first steps in medical education were observed in the beginning of XX century when the Medical Society was created in this city. The secret medical studies were organized in Kielce during Nazi occupation. There was a filial of previously closed down Poznań University, reactivated by underground organization. Between 1969 and 1991 the very active branch of Kraków Medical Academy existed in Kielce. The full range of studies was held here for students of IV, V and VI course. A great deal of Kielce’s hospitals, medical institutions and higher universities personnel derives from among workers and large group of graduates of this Institute of Clinical Medicine. The spacious part of work was dedicated to the nursing and midwifery staff education. The development of different nursing schools has been described. Those schools has been changinig according to the current needs and new regulations. Currently higher nursing studies regulated by European Union law are held at the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce as well as by private academies in this city. 
Key words: medical teaching, hospital attendants school, medical study, nursing schools, nursing studies.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]