Reklama
Zasady Publikacji (wskazówki dla autorów) Drukuj
Kwartalnik Studia Medyczne/Medical Studies przyjmuje do druku prace w języku angielskim; oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, historyczne, listy do redakcji, recenzje książek, sprawozdania ze zjazdów naukowych; z medycyny oraz z dziedzin pokrewnych: psychologii, etyki, historii medycyny, organizacji ochrony zdrowia.

Artykuły do publikacji w czasopiśmie Studia Medyczne/Medical Studies przyjmujemy wyłącznie przez elektroniczny Panel Redakcyjny.

Artykuły powinny być zorganizowane w następujący sposób:

Streszczenie dla prac oryginalnych od 200 do 250 słów w układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.

Słowa kluczowe. 3 - 5 terminów indeksujących lub słów kluczowych opisujących przedmiot pracy (zgodnie z Index Medicus Medical Subject Headings - MESH).

Pismiennictwo. Układ piśmiennictwa musi być zgodny ze standardem Vancouver, tj. wg kolejności cytowania w pracy. Należy uwzględnić nazwisko, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma bez kropek (zgodny z aktualną listą czasopism indeksowanych w Index Medicus, dostępną m.in. pod adresem http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html, rok, tom i strony początkową i końcową. Jeżeli liczba autorów przekracza 3, to po 3 nazwiskach dodać: i wsp. /et al. W pracach oryginalnych i poglądowych należy uwzględnić do 40 pozycji, w kazuistycznych do l0. Każdą publikację umieszczać należy od nowego wiersza, a numer pozycji podawać w nawiasach kwadratowych.

Przykłady prawidłowego zapisu piśmiennictwa, zgodne z konwencją Vancouver/ICMJE, stosowaną m.in. przez MEDLINE: http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/vancouver.html
Artykuł:
Andrzejewski AM, Kolasiński Z, Bryk A i wsp. Własne 10-letnie doświadczenia w cholecystektomii laparoskopowej. Wideochirurgia 2006; 1: 82-89.
Vant RM, Vrijland WW, Lange JF et al. Mesh repair of incisional hernia: comparison of laparoscopic and open repair., Eur J Surg 2002; 168: 684-689.
Książka:
Franklin MA. Thoracoscopy. MTP Press. Lancaster, UK 1986.
Rozdział w książce:
Bron JD. Early events in the infection of the arthopod gut by pathogenic insect viruses. In: Invertebrate Immunity. Ed. K Maramorosch, RE Shope. Academic Press. New York, San Francisco, Londyn 1976; 80-111.
Orkiszewska A. Badania u chorych chirurgicznych W: Chirurgia dla pielęgniarek. Red. W Rowiński, A Dziaka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999; 4: 48-72.
Ryciny muszą być zgłoszone w postaci pojedynczych plików (1 rycina – 1 plik) i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.

Tabele powinny być dostarczone w oddzielnych plikach. W artykule należy wskazać miejsca umieszczenia rycin i tabel.
• Wyniki pomiarów biochemicznych i innych należy podawać w jednostkach należących do systemu SI.
• Zgłaszając pracę należy załączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie autorów.

Konflikt interesów.
Od autorów pracy oczekuje się opisu sposobu finansowania badania, roli ewentualnego sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu. Należy uwzględnić inne powiązania autorów (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria) powodujące konflikt interesów w kontekście przedmiotu przedstawianej pracy.

Prawa pacjenta i zgoda pacjenta na badanie.
Wszystkie prace oryginalne muszą spełniać wymogi Deklaracji Helsińskiej z 1989 r. W uzasadnionych przypadkach musi być załączona informacja o zgodzie Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania lub przesłanie odpowiedniej dokumentacji. W opisie przypadków kazuistycznych obowiązuje zakaz podawania danych personalnych, chyba że chory wyraża na to świadomie zgodę, np. publikowanie zdjęć.

Każdy autor powinien zaproponować trzech potencjalnych recenzentów (wraz z adresem e-mail) z poza ośrodka z którego afiliowana jest praca (w tym co najmniej jeden z poza kraju z którego jest praca), którzy mogliby obiektywnie ocenić zgłaszaną pracę.

Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac, w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych i innych oraz w Internecie. Dopuszcza się drukowanie streszczeń bez zgody Wydawcy.
 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]