MIEJSCOWE STOSOWANIE DIMETYLOSULFOTLENKU (DIMEXIDŽ) Z ANTYBIOTYKAMI W LECZENIU ROPNIAKA OPŁUCNEJ Drukuj

Pełny tekst

Siarhei Panko, Aleksandr Karpitsky, Andrej Ryzhko, Rostislaw Boufalik, Andrej Shestjuk

INTRAPLEURAL APPLICATION OF DIMEXIDŽ WITH ANTIBIOTICS FOR THE TREATMENT OF PLEURAL EMPYEMA/THORACIC EMPYEMA

MIEJSCOWE STOSOWANIE DIMETYLOSULFOTLENKU (DIMEXIDŽ) Z ANTYBIOTYKAMI W LECZENIU ROPNIAKA OPŁUCNEJ

STRESZCZENIE
Celem badania była ocena skuteczności stosowania do opłucnej wlewów antybiotyków rozpuszczonych w Dimetylosulfotlenku. Materiał i metody: Leczono 58 chorych z ropniakami opłucnymi spowodowanymi różnymi przyczynami: l grupa (n=17) powikłania ciężkich zapaleń płuc, 2 grupa (n=18) ropna zmiana płuc, 3 grupa (n=ll) powikłania po operacjach torako-chirurgicznych, w tym 7 z przetoką oskrzelową przy chorobach nowotworowych, 4 grupa (n=5) ropna zmiana płuc, która wymagała doraźnej interwencji chirurgicznej na płucach, 5 grupa (n=7) ropniak opłucnej z powodu różnych urazów klatki piersiowej. We wszystkich grupach antybiotyki podawano nie tylko dożylnie ale również do jamy opłucnej po rozpuszczeniu ich w Dimetylosulfotlenku (DMSO), który tkankę w obrębie ogniska czyni przepuszczalną dla antybiotyków. Wyniki: Opracowana metoda leczenia była dobrze tolerowana przez pacjentów. Pooperacyjne stosowanie miejscowej antybiotykoterapii w skojarzeniu z DMSO zwiększa szansę chorych z ropniakiem opłucnej na przeżycie i prowadzi do trwałego wyleczenia około 95% chorych, nawet z przetoką oskrzelowo-opłucnowej. Wnioski: Otrzymany przez nas pozytywny rezultat jest podstawą dla prospektywnych badań. 
Słowa kluczowe: ropniak opłucnej, Dimetylosulfotlenek (DMSO, DimexidŽ).

SUMMARY
Objective: The aim of the study was to analyze the results of conservative treatment for postoperative pleural empyema with the help of dimethylsulphoxide (DimexidŽ). Material and Methods: 58 patients with pleural empyema. There were 3 groups: group 1 with complications after heavy lung inflammations (n=17); group 2 with purulent destruction of the lung (n=18); group 3 with postoperative complications after thoracic surgery (n=11), including 7 cases with bronchial fistulas after surgeries for malignant disease; group 4 with purulent destruction of the lung (n=5) that demanded emergency operative intervention; group 5 with posttraumatic empyema (n=7). All the patients received a combination of antibiotics intravenously and, in addition, antibiotics were also administered by infusion into the pleural cavity after dissolution them in DimexidŽ. It is a universal solvent and it helps to penetrate inflammatory tissue. Results: This treatment was well-tolerated, it increased postoperative survival in patients with pleural empyema and it was useful as additional treatment for the management of not only parapneumonic and posttraumatic but also of postoperative empyemas with small bronchial fistulas. Conclusions: Absence of mortality and a success treatment rate of 95% in our study should be confirmed by a prospective randomised study. 
Key words: pleural empyema, bronchial fistula, Dimethylsulfoxide (DMSO).