WADY POSTAWY POPULACJI DZIECI W WIEKU 10-12 LAT NA TERENIE GMINY MASŁÓW Drukuj

Pełny tekst

Beata Szczepanowska-Wołowiec, Paulina Wołowiec, Paweł Kotela

WADY POSTAWY POPULACJI DZIECI W WIEKU 10-12 LAT NA TERENIE GMINY MASŁÓW

FAULTY POSTURE AMONG POPULATION OF CHILDREN AGED 10-12 IN MASŁÓW DISTRICT

STRESZCZENIE
Wstęp: Brak aktywności i siedzący tryb życia sprzyja powstawaniu wad postawy u dzieci i młodzieży. Kontrola postawy i jej profilaktyka warunkuje wychwycenie i zapobieganie pogłębiania się wady. Cel pracy: Celem badań jest ocena postawy ciała w populacji dzieci wiejskich w wieku 10-12 lat. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 191 osób ze szkół podstawowych z terenu gminy Masłów. Wyniki: W badaniach własnych wykazano asymetrię barków u 83,25%, asymetrię trójkątów talii 45,03%, deformacje stóp (stopy płaskie i płasko-koślawe) 33,51%, odchylenie od pionu 21,99%, skoliozy 25,65%. Wnioski: Wczesne wykrywanie nieprawidłowości w postawie umożliwia ich korekcję i działanie profilaktyczne. 
Słowa kluczowe: wady postawy, kontrola postawy.

SUMMARY
Background: Lack of physical activity and sedentary lifestyle belong to main causes of the incidence of faulty posture among children and youth. Control and prophylaxis of posture determines early diagnosis of postural deviations and prevent from their worsening. Material and methods: The study was conducted among 191 children from primary schools in Masłów district. Results: This study revealed that shoulder asymmetry was observed in 83,25%, triangle waist asymmetry in 45,03%, foot deformities in 33,51%, deviation of the vertical in 21,99% and scoliosis in 25,65% of the study group. Conclusions: Early diagnosis of posture defects allows their correction and undertaking early prophylactic actions. 
Key words: faulty posture, control of posture.