Reklama
PIELĘGNIARSTWO - POWOŁANIE? ZAWÓD? NAUKA? Drukuj

Pełny tekst

 Andrzej Malarewicz

 Praktyczna działalność pielęgniarki i położnej jest bardzo szeroka. Każda dziedzina medycyny ma swoją specyficzną problematykę, a zatem kierunek „Pielęgniarstwo” i kierunek „Położnictwo” muszą uwzględniać tę specyfikę i przygotować swoich absolwentów do pracy w różnych specjalnościach. Aby sprostać zadaniom zawodowym, pielęgniarka i położna muszą mieć powołanie do tego zawodu. Mieć powołanie tzn. mieć skłonność, zdolność, zamiłowanie do swojej pracy.

We współczesnym świecie za jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych człowieka uważana jest nierozwiązana do końca kwestia raka. Pomimo poświęcania na ten cel ogromnych nakładów materialnych i intelektualnych, przyczyna i uwarunkowania procesu nowotworowego nadal są niejasne i dlatego w walce z nowotworami złośliwymi niepoślednie miejsce powinno zajmować pielęgniarstwo. Niesie ono pomoc nie tylko osobom dotkniętym już chorobą, ale bierze również udział w społecznej mobilizacji działań ograniczających zachorowalność na nowotwory, tzn. w profilaktyce.
Dla wielu kobiet punktem zwrotnym, w sensie psychologicznym, emocjonalnym, intelektualnym, a także fizycznym, jest menopauza. Strach przed chorobami, starością, a także poczucie mniejszej wartości wynikające z pogorszenia pamięci, zaburzenia percepcji, pogorszenia komfortu współżycia seksualnego, nasilone objawy psychoemocjonalne są przyczyną nasilonych lęków, a nawet depresji Są to kobiety wymagające wybitnie czułej i mądrej opieki pielęgniarskiej, opieki w szerokim tego słowa znaczeniu. Pragnieniem kobiety jest odbycie bezpiecznego porodu, wejście w macierzyństwo z zadowoleniem i poczuciem sukcesu oraz odczuciem, że jest to pozytywne wydarzenie rodzinne. Oczekują tego od położnych sprawujących nad nimi opiekę pielęgnacyjną. Położne i pielęgniarki muszą być do tej sytuacji odpowiednio przygotowane. Muszą posiadać rzetelną wiedzę opartą na badaniach naukowych, podaną w przejrzysty sposób, w przystępnej formie, niezwykle przydatnej w codziennej praktyce, praktyce, która powinna zachęcać również do pracy badawczej,
która zwłaszcza w ostatnich latach, wywiera wpływ na praktykę położniczą. Pielęgniarstwo jest nauką, zespołem nauk w zakresie nauk przyrodniczych. Wśród tych nauk pielęgniarstwo jest najbliższe medycynie i stanowi w jej obrębie zespół szczegółowych dyscyplin naukowych. Różnorodność stosowanych metod badawczych stanowi siłę pielęgniarstwa. Otwiera szersze horyzonty poznania i umożliwia dostrzeżenie, a w konsekwencji zbadanie tych zjawisk, które z punktu widzenia „absolutnej czystości metodologicznej”, mogłyby umknąć poznaniu. Słuszne wydaje się twierdzenie mówiące o zwrotnej reakcji pomiędzy praktyką pielęgniarską a badaniami naukowymi w pielęgniarstwie. Z doświadczeń praktyki zawodowej rodzą się pytania dające początek badaniom, a uzyskane w nich wyniki pozwalają doskonalić praktykę. Należy tylko zadbać, aby praktyka pielęgniarska w coraz większym stopniu umiała korzystać
z badań naukowych.
Słowa kluczowe: pielęgniarstwo, powołanie, zawód, nauka.

A practical activity of nurse or midwife is very broad. Each medical branch is featured by its own specific issues, so the field of study “nursing” and “midwifery” should take into account this specificity and prepare their graduates for work in different specialities. To manage their professional tasks both nurse and midwife must have a vocation for the profession. To have a vocation means to have an inclination, ability and penchant for one’s work. In the contemporary world, a yet unresolved fully issue of cancer is regarded as one of the most important health problem in humans. Despite immense financial expenditures and intellectual efforts, the causes and determinants of neoplastic processes are still unclear and therefore nursing should play a considerable role in the battle against malignant tumours. It should provide not only aid for the patients already afflicted with the illness but also take part in a public mobilization aimed at curbing the incidence of cancer including prophylactic campaigns. For many women a menopause is a turning point from the psychological, emotional, intellectual as well physical point of view. A fear of illness and senility, a sense of inadequate value due to deteriorating memory, disturbances of perception, deterioration of the comfort of sexual intercourse and heightened psychoemotional symptoms result in the increased feeling of a generalized fear and even depression. These women need a remarkably tender and wise nursing care, a care in the broad sense of the word.
A woman’s desire is to give a childbirth safely and enter maternity with a satisfaction and feeling of success, and the impression that it is a positive event in her family. They expect this kind of support from the midwives who provide a nursing care for them. The midwives and nurses must be adequately prepared for such a situation. They have to acquire a solid knowledge based on scientific research, which needs to be provided in a clear and accessible way, and which is extremely useful for everyday practice, the practice that should also encourage for research since the research has exerted, especially in recent years, the influence on the obstetric practice. Nursing is a science, a set of disciplines in the realm of natural sciences, among which it is placed very close to medicine and represents within it a set of detailed scientific disciplines. A variety of employed research methods decide about the strength of nursing. It opens a wider horizons of understanding and enables the perception, and in a consequence investigation of such phenomena that could
have escaped cognition from the point of view of “absolute methodological purity”. It appears to be a correct thesis saying that there is a feedback between the nursing practice and research in nursing. Questions raised by the experience of professional practice constitute an incentive for research, and the obtained results allow to develop the practice. One should only take care that the nursing practice be capable of making use of scientific research in a much greater degree.
Keys words: nursing, a vocation, profession, science.
 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]