Reklama
STANDARDY I KONTROWERSJE W DIAGNOZIE I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO Drukuj

Pełny tekst 

Barbara Wiśniewska

STANDARDY I KONTROWERSJE W DIAGNOZIE I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

STANDARDS AND CONTROVERSIES IN THE DIAGNOSIS AND PSYCHOLOGICAL THERAPY OF INFANTILE CEREBRAL PALSY

STRESZCZENIE 
W zakresie diagnozy dzieci z MPDz konieczne jest wypracowanie standardów dotyczących stosowania odpowiednich metod do oceny sprawności intelektualnej. Wynikające z rutynowej diagnozy błędy wpływają na nieskuteczność w rozpoznawaniu upośledzenia umysłowego. Trudność może sprawiać także ocena dodatkowych objawów, takich jak zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy zaburzenia mowy. W procesie diagnozy psychologicznej standardem powinno być uwzględnienie również społecznych źródeł zakłóceń w rozwoju dzieci z MPDz. Kontrowersje mogą dotyczyć dostępu do różnych form kształcenia i ich efektywność.

Standardem jest praca z rodziną, ale czy polskie rodziny są w stanie sprostać wysokim wymaganiom, jakie niesie ze sobą długotrwałość i kompleksowość procesu rewalidacji? Wniosek: W diagnozie i rewalidacji niezbędny jest udział odpowiednio przygotowanego psychologa klinicznego: a) monitorującego przebieg rozwoju psychicznego dziecka z MPDz, b) współpracującego z rodziną, rehabilitantem i innymi specjalistami przy opracowywaniu programu terapeutycznego. 
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, diagnoza i terapia psychologiczna.

 

SUMMARY 
In the range of diagnosis of children with infantile cerebral palsy (ICP), it is necessary to work out standards concerning the application of appropriate methods for intellectual capacity assessment. Mistakes made in a routine diagnosis result in the diagnosis of mental impairment. It may also be difficult to assess additional symptoms such as impaired: vision, hearing, visual – motor coordination or speech disorder. In the process of psychological diagnosis it should be a standard to take into account also social sources of disorders in the development of children with cerebral palsy. Controversies can be related to the access to different forms of education and their effectiveness. Work with family is a standard – are Polish families able to meet high requirements associated with long-lasting and complex process of revalidation? Conclusions. In the diagnosis and in revalidation the participation is essential of appropriately prepared clinical psychologist: a) monitoring the course of mental development of a child with ICP; b) cooperating with the family, physiotherapist and other specialists in working out therapeutic programme. 
Key words: infantile cerebral palsy, diagnosis and psychological therapy. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]