Reklama
A COMPARISONG THE LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF KIELCE CHILDREN WHO TRAIN OR DO NOT TRAIN SWIMMING Drukuj

Pełny tekst 

Karina Górecka

A COMPARISONG THE LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF KIELCE CHILDREN WHO TRAIN OR DO NOT TRAIN SWIMMING

PORÓWNANIE POZIOMU ROZWOJU FIZYCZNEGO DZIECI KIELECKICH TRENUJĄCYCH I NIETRENUJĄCYCH PŁYWANIE

SUMMARY 
The aim of the study was the evaluation of body build of children training swimming in “Arka” club in Kielce, concerning the accuracy in their selection for swimming, as well as training and sport selection effects. The bases of the thesis were the results of anthropological research conducted among 78 children aged 10?–14 training swimming in “Arka” club in Kielce.

What was evaluated was the development level of somatic characteristics which were considered in other resources as the most important to achieve good results in this discipline. This evaluation was done by comparing the average values of these characteristics with appropriate average values of randomly chosen non-training peers in Kielce. Additionally, the relation between swimmers’ body build and their sport level was evaluated and the predicted body height of the examined children was estimated. In all examined age categories both girls and boys training swimming, when compared to the rest of the population, were higher, had narrower pelvis, wider shoulders, bigger thigh girth and higher body fat index. Although the differences were statistically crucial only in certain age categories, one may notice a tendency for a certain body build desirable in swimming, which proves the accuracy in choice and selection in “Arka” club. The average value differences in diagnostic features between training and non-training children amounted to 1 SD among boys and about 0.5 SD among girls. Both male and female swimmers had more slender and more masculine body build than their non-training peers. Children who scored the highest sport results were the highest ones, with the narrowest pelvis, the widest shoulders and the biggest thigh girth. The results of this study proved that the body build of young swimmers refers to the body build of the champion. It was also stated that there is a relation between certain body build features and sport results, which may prove the accuracy in choice of the examined children for training swimming. 
Key words: children training swimming, body build, choice and selection for training swimming.

 

STRESZCZENIE 
Celem pracy była ocena budowy ciała dzieci uprawiających pływanie w kieleckim klubie „Arka” pod kątem trafności doboru tych dzieci do sportu pływackiego oraz efektów treningu i selekcji sportowej. Materiał pracy stanowiły wyniki badań antropologicznych 78 dzieci w wieku 10?–14 lat uprawiających pływanie w klubie „Arka” Kielce. Oceniono poziom rozwoju cech somatycznych, które na podstawie piśmiennictwa uznano za najważniejsze dla osiągnięcia wysokich wyników w tej dyscyplinie sportu. Oceny tej dokonano przez porównanie średnich wartości tych cech z odpowiednimi średnimi nietrenujących rówieśników z losowej próby dzieci kieleckich [5]. Oceniono też związek między budową ciała pływaków a ich poziomem sportowym oraz obliczono dorosłą prognozowaną wysokość ciała badanych [8]. We wszystkich badanych kategoriach wieku zarówno dziewczęta, jak i chłopcy uprawiający pływanie wyróżniali się na tle populacji przeciętnej wyższą wysokością ciała, węższą miednicą, szerszymi barkami, większym obwodem uda i większym otłuszczeniem ciała. Mimo że różnice te były istotnie statystycznie tylko w niektórych kategoriach wieku, można jednak mówić o występowaniu tendencji do pożądanej w sporcie pływackim budowy ciała, co świadczy o właściwie prowadzonym doborze i selekcji w klubie „Arka”. Średnie różnice wartości cech diagnostycznych między pływakami a dziećmi nietrenującymi wynosiły u chłopców ok. 1 SD, u dziewcząt zaś były nieco mniejsze (ok. 0,5 SD). Zarówno pływacy, jak i pływaczki mieli smuklejszą i bardziej męską budowę ciała niż ich rówieśnicy nietrenujący pływania. Dzieci, które osiągnęły najlepsze wyniki sportowe, miały najwyższą wysokość ciała, najwęższą miednicę, najszersze barki oraz największy obwód uda. Wyniki niniejszej pracy wykazały, że budowa młodych pływaków nawiązuje do budowy mistrza. Stwierdzono też, że istnieje związek między cechami budowy ciała a wynikiem sportowym, co może być potwierdzeniem trafności doboru badanych dzieci do sportu pływackiego 
Słowa kluczowe: dzieci uprawiające pływanie, budowa ciała, dobór i selekcja do pływania. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]