STAROŚĆ JEDNOSTKOWA I DEMOGRAFICZNA W ZADANIACH GERONTOLOGII I POLITYKI SPOŁECZNEJ Drukuj

Pełny tekst 

Elżbieta Trafiałek, Dorota Kozieł, Małgorzata Kaczmarczyk

STAROŚĆ JEDNOSTKOWA I DEMOGRAFICZNA W ZADANIACH GERONTOLOGII I POLITYKI SPOŁECZNEJ

INDIVIDUAL AND DEMOGRAPHIC OLD AGE IN THE TASKS OF GERONTOLOGY AND SOCIAL POLITICS

STRESZCZENIE 
Polska, podobnie jak Europa, starzeje się pod względem demograficznym. Problemy towarzyszące temu zjawisku będą narastać, stale modyfikując przestrzeń społeczną oraz tworząc deficyty opieki i zabezpieczenia społecznego w grupach nieaktywnych zawodowo. To wymaga wyodrębnienia odpowiednich podmiotów i uruchomienia instrumentów odpowiedzialnych za upowszechnianie nowego modelu godnego życia w starości. Polityka społeczna wobec seniorów nie może ograniczać się do interwencji.

Konieczne jest ustawiczne prowadzenie dialogu z organizacjami międzynarodowymi, upowszechnianie treści raportów opracowywanych przez komisje europejskie i gremia międzynarodowe w celu ustawicznego konfrontowania rodzimych potrzeb i możliwości ich zaspokajania ze światowymi standardami. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań, realizowanych w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej, absorpcja funduszy pomocowych, autonomia i samorządność środowisk lokalnych, modernizacja życia społecznego, podejmowanie wyzwań wynikających z prognoz demograficznych, promowanie aktywizacji i dialogu warunkującego społeczną akceptację nowego modelu życia w starości. Modelu opartego na samodzielności, jednostkowej odpowiedzialności, przezorności ubezpieczeniowej, na respektowaniu zasady zależności jakości życia od wykształcenia, od zdolności inwestowania w kapitał ludzki.

 


Słowa kluczowe: starość, polityka społeczna, gerontologia, jakość życia.

 

SUMMARY 
Poland, like Europe, is getting old with regard to demographic aspect. The problems accompanying this phenomenon will increase, constantly modifying the social area and resulting in deficiency of care and social protection among professionally inactive groups. This requires distinction of appropriate subjects and initiation ofall the instruments responsible for popularization of the new model of dignified existence in old age. The social politics towards seniors can not be restricted to intervention. It is essential to conduct the constant dialogue with international organizations, and publicize the reports elaborated by European commissions and international assemblies in order to confront the local needs and possibilities to satisfy them with world standards. It is also important to pay attention to the use of verified solutions, realized within the confines of regional politics of the European Union, absorbing benevolent funds, autonomy and local environments’ self-government, modernization of social life, acceptance of the challenges which result from demographic prognosis, promotion of activation and dialogue stimulating social acceptation of new model of life in old age. It is the model based on individual responsibility, insurance forethought, respect of the rules of relationship between quality of life and education, ability to invest in human capital. 
Keys words: old age, social politics, gerontology, quality of life.